Om Databasen


Högskolan Västs resurscentrum i Salutogenes gör en fortlöpande systematisk och analytisk forskningssyntes över den salutogena forskningen. Den vetenskapliga grunden utgörs av genomgångna protokoll av studier som använder SOC frågeformuläret eller anlägger ett salutogent perspektiv i studiedesignen. Studien är systematisk i det avseendet att alla inbegripna artiklar har granskats kritiskt med hänvisning till en definierad uppsättning av kriterier, se Egenskaper.


Att bygga upp och hålla en databas uppdaterad kräver resurser vad gäller tid och personal. Vi inbjuder dig som författare till en vetenskaplig artikel i ämnet att medverka genom att på engelska fylla i ett protokoll (se modell), där du kan sammanfatta din forskning. Du har här möjlighet att nå ut till andra intresserade och sprida din forskning till såväl forskare som praktiker.

Protokollblanketten finner du här. Vänligen återsänd den till monica.eriksson@hv.se 

OBS! Databasen finns enbart på engelska. För att komma till databasen, klicka här.