Egenskaper för databasen

I analyserna har följande dimensioner uppmärksammats:

  1. studiens ämne (som forskning av hur SOC påverkar hälsan både som en beroende och en oberoende variabel, predicerande förmåga för SOC vad gäller hälsa, livskvalitet och välbefinnande, test av relaterade mått till SOC, utforskning av relationen till olika livsområden, utveckling av teorin);
  2. studiedesign och analysmetod; tillämpningen och den praktiska användningen av resultaten, och
  3. studier som använder intervjuer för datainsamling men använder kvantitativa metoder för analys är kategoriserade som kvantitativa studier

Databasens inkluderingskriterier är:  

  1. Artiklar som behandlar SOC och/eller använder någon av de olika versionerna av SOC frågeformuläret och som publicerats i vetenskapliga peerreviewade tidskrifter; 
  2. doktorsavhandlingar;
  3. kvantitativa, kvalitativa och interventionsstudier;
  4. databasen innehåller artiklar på engelska, finska, danska, norska och svenska.
  5. artiklar med en noggrann beskrivning av översättningsprocessen till andra språk än engelska;
  6. kvantitativa studier med en acceptabel validitet och reliabilitet;
  7. publikation under tidsintervallet 1992 och framåt.