Network for Health Promoting Hospitals – Children and Adolescent (HPH-AC)


I juni 2012 fick Centrum för Salutogenes en förfrågan om samarbete runt barnkonventionen och barns rättigheter genom Jim Robinson, Edinburgh University, som är koordinator för ett under bildning varande WHO Collaborating Centre on the Rights of the Child in Health Care. Han koordinerar ett nätverk för barn och unga inom ramen för Hälsofrämjande sjukhus-nätverket. Det är den salutogena, hälsofrämjande ansatsen som efterfrågas. Eftersom Centret inte för närvarande bedriver forskning om barns hälsa ur ett rättighetsperspektiv, har kontakt tagits till Högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga program (IS). Ett första möte med Helena Korp och Emma Sorbring har genomförts i oktober 2012, där vi kom överens om att bjuda in personer som vi redan känner till har fokus på barns rättigheter, både inom Högskolan och utanför. En inbjudan om intresse för forskningssamarbete har gått ut (2012-10-11), mötet hålls fredag 7 december på Högskolan Väst. Avsikten är att samlas kring ett gemensamt projekt med delprojekt där vi kan arbeta vidare med en ansökan om forskningsmedel 2013.