Om oss

 Högskolan Väst, Centrum för Salutogenes

 

CENTRUM FÖR SALUTOGENES

  

       

             Högskolan Väst, Centrum för Salutogenes

 

Syfte

Verkar för att

-     lokalt stärka den salutogena plattformen för det hälsopromotiva arbetet och undervisningen vid Högskolan Väst

-  fördjupa kunskapen om hälsa genom forskning i salutogenes

-   öka förståelsen för hälsa utifrån ett resursperspektiv i mötet med det omgivande närsamhället och med högskolans samverkansparters

-  internationellt fungera som ett centrum med fokus på systematiska forskningsöversikter i salutogenes

-   arbeta för att Högskolan Väst skall uppfylla kriterierna för att bli ett hälsofrämjande universitet enligt gällande kriterier (WHO) och ingå i det internationella nätverket för hälsofrämjande universitet

-  initiera nya forskningsprojekt och samla befintlig forskning i salutogenes

-  sprida kunskap i salutogenes genom utbildning för studenter, personal och
omgivande samhälle

-  skapa och upprätthålla kontakter med olika internationella forskarnätverk för att kunna samla och sprida nya kunskaper inom den salutogena forskningen

-  bidra till utvecklingen av det lokala, regionala och nationella hälsoarbetet utifrån salutogena grunder

-  främja samverkan genom aktivt arbete för att stärka befintliga nätverk, men även initiera och utveckla nya nätverk för hälsa och välbefinnande inom olika arenor

 

  

För ytterligare information kontakta:

Monica Eriksson, Föreståndare Centrum för Salutogenes