SOC - frågeformuläret
 

hitchhikers_guide_eng_nya_lnder_soccountries_sept2012_1700_01

Grön ruta = Publicerat forskning på SOC konseptet. Gul ruta = Pågående forskning, opublicerat 2012.

 
Samstämmig giltighet refererar till överenskommelsen mellan experter om att ett mått är giltigt, ett rimligt krav för bestämning av SOC-skalans giltighet (Eriksson, 2007). De flesta studierna som utgått från originalskalorna (SOC-29, soc-13) i vetenskapliga discipliner som medicin/psykiatri/psykologi, folkhälsa/hälsovetenskap, sjukvård, sociologi, socialt arbete och pedagogik.
Ända tills 1993 fanns det bara några få försök att modifiera SOC-frågeformuläret. Idag är situationen helt annorlunda. Förutom originalformulären finns det en imponerande samling av alternativa instrument. Det existerar åtminstone 17 olika versioner med skilda resultatalternativ (inklusive de två versionerna av familjesammanhållning finns ett särskilt frågeformulär riktat till barn och betydelsen av känslan för sammanhang gentemot skolan).
 
Notera! Samtliga versioner och översättningar av SOC skalorna är upphovsrättsskyddade och tillhör Dr. Avishai Antonovsky. Tillstånd krävs för att publicera skalorna i t.ex. olika slag av avhandlingar. Särskilda restriktioner gäller för distribution av frågeformuläret elektroniskt. Tillstånd kan  kostnadsfritt erhållas för forskningsändamål. För att erhålla tillstånd vänligen kontakta Docent Monica Eriksson, Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Trollhättan, Sverige: monica.eriksson@hv.se, eller Professor Bengt Lindström, NTNU, Universitetet i Trondheim, Norge: bengt.lindstrom@svt.ntnu.no.
 

Ansökan om tillstånd att använda SOC-formuläret bör innehålla följande information:

1.    Vad är din forskningsfråga och vad är syftet med studien?

2.    Vilken version av SOC-formuläret vill du använda (SOC-29, SOC-13)?

3.    Är användningen avsedd för kliniskt eller diagnostiskt bruk?

4.    Beskrivning av undersökningspopulationen och dess storlek?

5.    Hur avser du att administrera formuläret (i grupp, individuellt face-to-face, elektroniskt etc.)?

6.    Är du förtrogen med Antonovskys bok (1987) Unravelling the Mystery of Health, med den salutogena modellen och teorin som ledde till utveckling av ”Orientation to Life (SOC)” formuläret?

7.    Institutionstillhörighet (Universitet, fakultet, avdelning/institution, postadress)