Salutogenes

   

                                                                                        Salutogenes, hälsans ursprung, är ett processinriktat koncept med fokus på resurser som bibehåller och förbättrar utvecklingen mot hälsa. Till skillnad mot det patogena konceptet, som fokuserar på hinder och underskott, ger det salutogena konceptet svaret på varför människor trots påfrestande situationer och prövningar mår bra.

Den salutogena modellen för hälsa, t.ex. studiet av hälsa och hälsans bestämningsfaktorer i den mänskliga kontexten, är det huvudsakliga forskningsobjektet inom Health Promotion Research programme (Hälsopromotionsforskningsprogrammet). Kärnområden inom forskningen är mental hälsopromotion, livscykelperspektiv (life span research) och hälsolära.

Efter fem års forskning kan vi, med tillförsikt, konstatera att människor och system som utvecklar möjligheter att implementera det salutogena sättet att leva inte bara lever längre utan också uppfattar att de är vid god hälsa, har bättre livskvalitet och mentalt välbefinnande. Även om de blir sjuka eller får en kronisk sjukdom klarar de sig bättre än genomsnittet. 

 

 aaron_antonovsky_photo_2426

Två kärnkoncept är väsentliga i den salutogena teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM, SOC) och generella motstånsresurser (GRRs).

Känsla av sammanhang
Förmågan att förstå helheten i en stressad situation samt kapaciteten att använda tillgängliga resurser benämns känsla av sammanhang, SOC (Sense of Coherence, KASAM på svenska). SOC speglar en persons syn på livet och kapacitet att hantera stressande situationer. Det är en global orientering att betrakta livet som strukturerat, hanterligt och meningsfullt eller sammanhängande. Det är ett personligt sätt att tänka, vara och handla med en inre tilltro, som ger människor förmåga att identifiera, gagna, använda och återanvända de resurser de har till sitt förfogande. Tre element – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet - formar SOC.

Generella motståndsresurser
De andra nyckelfaktorerna är de resurser som finns tillgängliga och som möjliggör en utveckling mot hälsopolen. GRRs är ressurser som finns inom människan bunden till deras person och kapacitet men också till deras omedelbara och avlägsna omgivning avseende både materiella och icke-materiella kvaliteter från personen till hela samhället. Huvudfaktorn är inte vad som är möjligt utan vilken kunskap man har att använda och återanvända resurserna för det avsedda ändamålet. GRRs förser en person med en uppsättning av meningsfulla och sammanhängande livserfarenheter utifrån personens tillgängliga resurser.SOC.
 
 
 

hitchhikers_guide_sv_outcome_of_health_se2012_2639

 
Forskningsöversikt Salutogenes
Det första steget i en genomgång av det salutogena forskningsområdet avslutades med ”Eriksson, M, Unravelling the Mystery of Salutogenesis”, 2007. Denna forskningssyntes ger belägg för den salutogena forskning som uppmättes av Antonovsky’s skala för Sense of Coherence (SOC) 1992-2003. Analyserna av ytterligare studier 2004 och framåt fortsätter. Läs mer under Forskningsöversikt.
 
Salutogenes är mer än att mäta SOC
Det finns åtskilliga perspektiv på salutogenesis och en mångfald av teorier och koncept med salutogena dimensioner. Se Närbesläktade begrepp