Fristående kurser vid Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Hälsopromotion fördjupning 7,5 hp

Här fördjupar vi kunskaperna om hälsopromotion som idé, kunskapsområde och praktik samtidigt som vi kritiskt granskar styrkor och svagheter i detta arbetssätt med fokus på folkhälsoinriktat arbete och organisationsinriktat hälsoarbete. Vi kommer också att ta upp frågor kring utvärdering av hälsoinriktat interventionsarbete.

Empowerment 7,5 hp

Denna kurs ger ett FoU-perspektiv på hälsopromotivt folkhälsoarbete. Kursen tar sin utgångspunkt i ett kritiskt samhällsperspektiv där målet är en positiv förändring där medborgarna har den drivande rollen. De  verktyg och strategier som presenteras i kursen syftar till att deltagarna ska kunna genomföra ett utvecklings- eller forskningsprojekt kring egenmakt- och delaktighetsprocesser.  Vi kommer i samband med detta också diskutera etiska förhållningssätt och frågeställningar kring empowerment.

Salutogenes - att förstå hälsans ursprung 7,5 hp

Efter avslutad kurs skall studenten kunna förstå grunderna i den salutogena teorin inklusive dess nyckelbegrepp, på grundläggande nivå beskriva och analysera värdegrund och innehåll i salutogen forskning (kvantitativ och kvalitativ), kritiskt granska salutogenes utifrån ett folkhälsovetenskapligt, hälsofrämjande och vårdvetenskapligt perspektiv, förstå och tillämpa salutogenes i praktisk verksamhet på individnivå, gruppnivå (familj) och samhällsnivå, filosofisk, epistemologisk och ontologisk bakgrund till salutogenes, forskningsöversikt med resultat från såväl kvantitativ som kvalitativ forskning, frågeformuläret för att mäta känsla av sammanhang presenteras liksom några andra frågeformulär som mäter salutogena faktorer, närliggande teorier och begrepp samt tillämpning av teorin i praktisk verksamhet.

Epidemiologi 7,5 hp

Kursen behandlar grunderna i epidemiologisk forskningsmetodik och behandlar epidemiologins roll och funktion i folkhälsovetenskapligt arbete. Kursen syftar till att ge förståelse för hur resultat från epidemiologiska studier kan användas i utveckling och utvärdering av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.Ojämlikhet och hälsa 7,5 hp

Hälsa på arbetsplatsen II - Hållbart arbetsliv 7,5 hp

Kursen tar sin utgångspunkt i ett samhälls- och organisationsperspektiv där vi sedan tar sikte på arbetsplatsen som arena och dess villkor.  Utifrån diskussioner kring olika former av nulägen (kring valda frågeställningar) kommer vi att lägga fokus på implementeringsarbetet och kring hur resultat ska uppnås. Vi kommer i samband med detta också diskutera frågor som rör ledning och styrning i organisationen och hur man med hjälp av personalekonomiska beräkningar bättre kan värdera och välja åtgärder och insatser.

Verksamhetsutveckling med fokus på ledarskap, hälsa och ekonomi 7,5 hp

Kursen fokuserar på frågor som rör verksamhet och verksamhetsutveckling i stort men med extra betoning på frågor som rör ledarskap och hälsa. En dimension av ledarskapet handlar om att leda människor och detta fördjupar vi oss i. Vi kommer också att diskutera friskfaktorer på organisations-, grupp och individnivå samt lyfta fram ett personalekonomiskt perspektiv. Kursen vänder sig i första hand till chefer och ledare på olika nivåer - gärna tillsammans med en grupp medarbetare. Kursen riktar sig även till stödfunktioner som personalstrateger, personalsekreterare, hälsoutvecklare m.fl. samt personal inom företagshälsovården. Självklart kan även studenter gå denna kurs.

Den goda arbetsplatsen - Campus 7,5 hp

Den goda arbetsplatsen - Nätbaserad 7,5 hp

Kursen vänder sig i första hand till chefer och ledare som vill utveckla idéer kring Den goda arbetsplatsen till praktisk handling. I idealfallet så medverkar några medarbetare på kursen så att man blir ett mindre team. Kursen kan även läsas som ren allmänbildning för intresserade av frågorna. Innehållet kommer att handla om idén och vad som utgör viktiga grunder om man vill utveckla en arbetsplats där man trivs och gör ett bra arbete. Den kommer också att ta upp frågor som villkor och sammanhang som påverkar arbetsplatsen och de som arbetar där. Vägledning kring att driva ett förändringsarbete kommer också utgöra en del och här får man också till sin hjälp olika former av modeller och teorier som man kan ha nytta av. Vi kommer att lägga lite extra fokus på nyckelrollen ledare men även ta upp medarbetarrollen. I slutet av kursen kommer vi att se till vilket lärande som uppnåtts och också diskutera hur man kan värdera resultat.


Webbaserade kortkurser

Salutogenes 1,5 hp  Kortkursen i salutogenes är under planering. Öppnas våren 2016.

Hälsa på arbetsplatsen - Organisationshälsa  1,5 hp  Öppnas i maj 2015.


Uppdragsutbildning

Vår kompetensprofil är bred. Vi kan medverka i områden som hälsa och hälsofrämjande arbete i samhälle och arbetsliv, jämställdhets- och mångfaldsarbete i arbetslivet, lärande och kompetensutvecklingsarbete i ett mångkulturellt samhälle och arbetsliv och liknande. Vår erfarenhet är framför allt baserad på arbete i och med offentlig verksamhet. Vi arbetar med en bred flora av uppdragstyper som poäng- och icke poänggivande kurser, föreläsningar, verksamhetsutveckling och processledning, handledning, seminarier, teoretiska underlag/texter, utvärderingar, kartläggningar/nulägesanalyser, uppdragsforskning mm.

Kontakta Avdelningsledare Mona Wallin, mona.wallin@hv.se för ytterligare information.