CENTRUM FÖR SALUTOGENES


En tillbakablick på verksamheten april 2011– oktober 2012Vision

Att utveckla ett samverkansbaserat ledande Global Center of Excellence on Salutogenesis.

 INNEHÅLL

  

1. Inrättande av Centret 5. Forskning

9. Uppdrag

2. Organisering av Centrets verksamhet 6. Utbildning 10. Nätverk

3. Vetenskapligt Råd

7. Konferenser/gästföreläsningar

11. Websida/databas

4. Styrgrupp 8. Samverkan  

 

 

 

1. Inrättande av Centret

På initiativ av Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur och i enlighet med riktlinjer för Centrumbildningar vid Högskolan Väst (2003-10-01 Dnr 2009/765 A 21) inrättades ett institutionsbaserat Centrum för Salutogenes genom Rektorsbeslut den 26 april 2011 (2011/311 B 61). Centrumbildningen i salutogenes är ny för Högskolan Väst, nytt även i ett nationellt och internationellt perspektiv.


Syfte

Syftet med Centrum för Salutogenes är att

  • lokalt stärka den salutogena plattformen för det hälsopromotiva arbetet och undervisningen vid Högskolan Väst,
  • fördjupa kunskapen om hälsa genom forskning i salutogenes,
  • öka förståelsen för hälsa utifrån ett resursperspektiv i mötet med det omgivande närsamhället och med högskolans samverkanspartners,
  • internationellt fungera som ett centrum med fokus på systematiska forskningsöversikter i salutogenes,
  • arbeta för att Högskolan Väst skall uppfylla kriterierna för att bli ett hälsofrämjande universitet enligt gällande kriterier (WHO) och ingå i det internationella nätverket för hälsofrämjande universitet.

 

Finansiering

Enligt gällande riktlinjer för centrumbildningar vid Högskolan Väst tilldelas varje centrumbildningar ett riktat ekonomiskt anslag på 50 000 sek per år att användas för externt riktad verksamhet av informations- och samverksanskaraktär. För 2011 har anslaget använts för övertagande av websida/webdatabas samt möteskostnader för Vetenskapliga Rådets första möte (22.11.2011). För 2012 används anslaget för Vetenskapliga Rådets två möten (juni, november), för riktad marknadsföring och information om Centret nationellt och internationellt. Forskningsfinansiering har sökts från Vårdalstiftelsen, FAS och Vetenskapsrådet, tyvärr har medel inte beviljats från dessa. Arbetet med att förbättra och förnya ansökningarna pågår ständigt. LINA-medel har finansierat en del av forskningen liksom medel från institutionspotten 2012.

 

 

 

 

ideskiss_verksamhetsberttelse_960_01

 


2. Organisering av Centrets verksamhet

Det övergripande ansvaret för Vetenskapliga Rådet och Centrum för Salutogenes åligger institutionens prefekt. Den första uppgiften för Centret var att skapa en struktur och organisation av Centrets verksamhet. Enligt Prefektbeslut (2011-06-01) utsågs Monica Eriksson till Föreståndare för Centret under tiden 2011-06-01 - 2014-05-31.3.
Vetenskapligt Råd
 

I enlighet med Riktlinjer för Centrumbildningar skall ett Vetenskapligt Råd inrättas bestående av externa ledamöter med god vetenskaplig kompetens och djupa insikter i ämnesområden relevanta för Centrumbildningen, i detta fall folkhälsovetenskap, arbetslivsforskning, vårdforskning, hälsopromotion och salutogenes. Rådets funktion är rådgivande. Dess uppgift är att säkra vetenskaplig kvalitet, förankring och progression. Detta sker bl.a. genom att ge rekommendationer till Styrgruppen om forskningsstrategier och forskningsplaner samt utarbeta och följa upp indikatorer på forskningskvalitet. Rådet följer utvecklingen på internationell och nationell nivå och fungerar som kommunikationskanal till Centret.

Under 2011 vidtalades professorer från olika discipliner och med en förståelse av den salutogena teorin som grund för hälsofrämjande. Samtliga vidtalade personer tackade med glädje ja att medverka i rådet och stöda Centrumbildningen. Genom Rektorsbeslut 2011-08-23 (2011/615 A 13) och 2012-05-21 (2012/468 A 13) har ett Vetenskapligt Råd inrättats bestående av följande professorer: Bengt Lindström, NTNU, Trondheims universitet och NHV, Göteborg; Jan Holmer, Göteborgs universitet, Berit Lundman, Umeå universitet, Geir Arild Espnes, NTNU, Trondheims universitet och Ewa Wigaeus Tornqvist, Hälsohögskolan Jönköping. Vetenskapliga rådet sammanträder två gånger per år. Under året som gått har Rådet diskuterat vision för Centret, utarbetat en arbetsordning för dess verksamhet samt diskuterat framtida forskningsprojekt och forskningssamarbete.


4. Styrgrupp

Personer vid avdelningen för Hälsa, kultur och pedagogik, som sedan lång tid tillbaka varit involverade i hälsovetarprogrammet och med ett genuint intresse av det salutogena perspektivet på hälsa och hälsofrämjande, samlades och bildade en styr- och processgrupp med ansvar för den dagliga verksamheten. I styrgruppen ingår Mona Wallin, Marita Johanson (-oktober 2012), Jan Winroth, Emmie Wallin, Nils Söderman och Monica Eriksson. Emmie Wallin har fungerat som sekreterare för styrgruppen fram till oktober 2012. Styrgruppen kan vid behov bjuda in olika personer med olika kompetenser. Gruppen sammanträder 1 gång per månad.5. Forskning

Pågående forskningsprojekt och –samarbete

Den systematiska genomgången av den salutogena forskningen mätt med Antonovskys frågeformulär för känsla av sammanhang (Sense of Coherence/SOC) fortsätter för tiden 2004-2010. En fortsatt systematisk genomgång av den salutogena forskningen kan ses som ett värdefullt inslag för att utveckla undervisningen vid skolan, dvs. forskning stöder undervisning.

Lärande i och för arbetslivet med fokus på ledarskap, ekonomi och hälsa.
Insamling av data under hösten 2011 i samband med fristående kursen Verksamhetsutveckling, ledarskap och hälsa (kuransvarig Jan Winroth). Analys av data och manuskript av vetenskaplig publikation pågår och skickas in till Management Learning. LINA medel beviljat 2011, 30 000 sek. Forskningsgruppen består av Monica Eriksson och Jan Winroth, OHK, Christer Sorbring, IS och Leif Berndtsson, EI.

Salutogen handledning av chefer.
Insamling och analys av data har skett vt 2011 och resulterat i en C-uppsats, ”Salutogen handledning av chefer. En undersökning om första linjens chefers uppfattningar av handledningen, Malin Jakobsson och Elin Nordstrand. Materialet bearbetas för en vetenskaplig publikation under 2012 att sändas in till Work & Stress. Forskningsgruppen består av Monica Eriksson och Jan Winroth, OHK och Eva Lindskog Johansson, Tanums kommun.

Lärande som hälsofrämjande process.
En vetenskaplig artikel där man diskuterar lärandet som en hälsofrämjande process baserad på den salutogena teorin om hälsa och exemplifieras med en salutogen modell för handledning för studerande. Ett abstrakt är godkänt för muntlig presentation vid NU2012 – Gränslöst lärande, 17-19 oktober 2012, Göteborg. Bearbetning av en artikel pågår och skickas in till International Journal of Teaching and Learning in Higher Education (IJTLHE) alternativt Scandinavian Journal of Education. Projektet har beviljats LINA-medel 2011 om 30 000 sek. Publikationen framställs i samarbete mellan Monica Eriksson, Jan Winroth och Lena Nilsson, OHK.

Sense of Coherence and perceived health among Refugees at The Tibetan Welfare Office, Dharamsala, India.
Två studerande från Högskolan Väst, Monica Majlöv och Petra Blom, har genomfört utlandsstudier i Dharamsala hösten 2011. Studiedesignen är kvalitativ, datainsamling har skett genom intervjuer hösten 2011. Det insamlade materialet utgör underlag för deras C-uppsats inom hälsovetarprogrammet och godkändes i maj 2012. Materialet bearbetas under hösten 2012 för att bli en vetenskaplig publikation att skickas in till Journal of Immigrant & Refugee Studies 2013. Projektet är ett forskningssamarbete mellan Högskolan Väst, Monica Eriksson, The Tibetan Welfare Office och Maulana Azad Medical College, Professor Jugal Kishore, New Delhi, Indien. 


”Upplevd hälsa, empowerment och känsla av sammanhang (SOC) hos romer i Sverige”
är en studie med syftet att utveckla en AIL (arbetsintegrerat lärande) modell för utsatta grupper och minoriteter. Studien är en fortsättning på projektet ”Perceived health, well-being and quality of life of Roma people in the European Union – Sweden and Finland as examples. Forskningsprojektet leds av FD Leena Eklund, övriga medverkande är Kristine Crondahl, Monica Eriksson och Sven Hassler.


Monica Eriksson är involverad i den nationella studien av The WHO Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Study, i samarbete med Folkhälsan, Helsingfors och Jyväskylä universitet, forskningsgruppen under ledning av Professor Lasse Kannas. Jyväskylä universitet är den nationella koordinatorn för WHO studien. Min delaktighet i studien skall resultera i två artiklar, “Sense of Coherence and health among Finnish adolescents. The WHO Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Study: Findings from the national study”, “Sense of Coherence and Connectedness are related to good perceived health among Finnish adolescents. The WHO Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Study: Findings from the national study”. Arbetet med artiklarna pågår.

En empirisk studie av Känsla av sammanhang bland Beduin Arabiska kvinnor (N=464) och faktorer som bidrar till att utveckla en stark känsla av sammanhang hos dessa kvinnor. Forskningssamarbetet sker med PhD Nihaya Daoud, PhD Orna Braun Levensohn och Professor Shifra Sagy vid Ben-Gurion University, Faculty of Health Sciences, Beer Sheva, Israel. Professor Sagy är tidigare kollega med Aaron och Helen Antonovsky. Det här samarbetet innebär att Föreståndaren får förmånen att bedriva forskning tillsammans med den innersta kärnan av salutogen forskning vid den institution som Aaron Antonovsky grundade i Beer Sheva. Analys av insamlat material pågår, deadline för ett första utkast till artikel är hösten 2012. Ett slutligt manus skickas in 2013.6.
Utbildning
 

Målet är att genom forskning i salutogenes förstärka och fördjupa vår kunskap som stöd för undervisningen vid skolan. Innehållet i Centrum för Salutogenes utgörs förutom av en gedigen teoretisk bas även av erfarenheter från praktisk tillämpning (AIL). Det finns en 20-årig erfarenhet vid avdelningen i att integrera en salutogen ansats inom våra utbildnings-program. Den kompetensen och erfarenheter bygger vi vidare på och förstärker ytterligare innehållet (hälsopromotion) i befintliga kurser. Förutom kurserna i Hälsa på arbetsplatsen I, II och III ges en kvällskurs Verksamhetsutveckling med fokus på ledarskap, hälsa och ekonomi som vänder sig till yrkesverksamma chefer och professionella. På sikt vill Centret bygga nya kurser med salutogen grund som ges både på svenska och på engelska. Under 2012 har en kursplan utarbetats och fastställts för en kurs i salutogenes på avancerad nivå ”Salutogenes från teori till praktisk tillämpning”, 7,5 hp. På grund av Högskolans ekonomiska situation har kursstart skjutits på framtiden (möjligen vt 2014).


7. Konferenser och gästföreläsningar

Ett av skolans mål är internationalisering. Centrum för Salutogenes blir här ett viktigt led i att förstärka den internationella verksamheten genom att arrangera nationella och internationella konferenser och gästföreläsningar. En gedigen avstamp för verksamheten i det nybildade Centret kan man betrakta ”The 4th International Research Seminar on Salutogenesis, May 30-31, 2011”, för vilket Högskolan Väst stod värd för 100 deltagare från 15 olika länder. För mer information se www.hv.se/salus2011. Årets konferens står för dörren, Salus 2012 – Den goda arbetsplatsen – hållbart arbetsliv, där fokus ligger på friskfaktorer för hälsa i arbetslivet. För mer information se www.hv.se/salus2012.

Centret har tillgång till och kontakt med ett stort antal forskare och praktiker inom salutogenes. I december 2010 (före inrättande av Centret) inbjöds Professor Corey Keyes från Emory University i USA som föreläste om mental hälsa ”Främjande av mental hälsa – En livsresa från att vissna (languishing) till att blomstra (flourishing)”. En fortsättning på temat mental hälsa sker genom att doktoranden Nina Helen Mjøsund, Universitetet i Trondheim, gästföreläser om främjande av hälsa bland psykiskt sjuka, ”God psykisk helse – fra hva til hvordan” den 15 november 2012.

Centrets forskning har presenterats vid nationella och internationella konferenser sedan starten 2011 enligt följande: The 5th International Research Seminar on Salutogenesis, Norge (Winroth); Göteborgs Universitet, Institutet för stressmedicin (Eriksson); Militärhögskolan, Stockholm (Eriksson); Karlstad universitet (Eriksson); The 26th European health Psychology Society, Tjeckien (Eriksson); International Conference on Assets for Health and Wellbeing across the Lifecourse, UK (Eriksson); HTA for Health Systems Sustainability, Brasilien (Eklund och Eriksson).

Aaron Antonovskys son Avishai Antonovsky innehar copyright för frågeformuläret Känsla av sammanhang. Han har gett fullmakt till Centrets föreståndare att utfärda tillstånd att använda formuläret i forskning. Detta ger Centret en unik möjlighet att dels få kännedom om pågående forskning och dels möjlighet att kommunicera med forskare om salutogenes.


8. Samverkan

Samverkan med Västra Götalandsregionen

Diskussioner med Folkhälsokommittén angående samverkan inom hälsofrämjande har förts under året. Det resulterade i en avsiktsförklaring avseende samverkan inom området hälsofrämjande mellan Högskolan Väst och Folkhälsokommittén inom Västra Götalandsregionen. Avsiktsförklaringen undertecknades och manifesterades den 22 november 2011 i samband med den nationella nätverksdagen i salutogenes (Dnr 2011/935). Under 2012 har arbetet med att konkretisera avsiktsförklaringen fortsatt. Ett förslag till aktivitetsplan bearbetas för närvarande.


Samverkan med Trollhättans stad

Ett av profilområdena i salutogent center är arbetsliv och hälsa. Här arbetar vi med ett antal spår och aktiviteter. Ett av dessa är att vi samverkar med Trollhättan stad. Under 2011 genomförde vi 4 halvdagar med salutogen handledning för delar av personalkontoret och Hälsan (inbyggd företagshälsovård). Vi utgör även en del i ett utvecklingsarbete som sker mellan Trollhättans stad och Högskolan Väst. Fokus ligger här på ledarskapsutveckling. Här arbetar vi i samverkan där Trollhättans stad representeras av personalchef, två förvaltningschefer, chefen för Hälsan, utvecklingsledare och en som mer specifikt arbetar med arbetsmiljöfrågor. Från Högskolan Väst är vi 4 representanter som på olika sätt arbetar med ledarskapsfrågor. Samverkan har resulterat i att vi deltagit på olika ledarskapsdagar och att vi tillsammans utvecklat ett ledarutvecklingsprogram som vi nu genonför för första gången. Detta är planerat att ges även nästa år.


Samverkan med NU-sjukvården

Under 2012 har Centret tagit initiativ till diskussioner med Chefssjuksköterska Kerstin Mattsson vid NU-sjukvården. Syftet har varit att närmare diskutera hur Högskolan kan bidra till att förstärka innehållet i verksamheten vid NÄL som tillhör det internationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus. Diskussioner förs om olika samverkansprojekt.


Samverkan Network for Health Promoting Hospitals – Children and Adolescent (HPH-AC)

I juni 2012 fick Centrum för Salutogenes en förfrågan om samarbete runt barnkonventionen och barns rättigheter genom Jim Robinson, Edinburgh University, som är koordinator för ett under bildning varande WHO Collaborating Centre on the Rights of the Child in Health Care. Han koordinerar ett nätverk för barn och unga inom ramen för Hälsofrämjande sjukhus-nätverket. Det är den salutogena, hälsofrämjande ansatsen som efterfrågas. Eftersom Centret inte för närvarande bedriver forskning om barns hälsa ur ett rättighetsperspektiv, har kontakt tagits till Högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga program (IS). Ett första möte med Helena Korp och Emma Sorbring har genomförts i oktober 2012, där vi kom överens om att bjuda in personer som vi redan känner till har fokus på barns rättigheter, både inom Högskolan och utanför. En inbjudan om intresse för forskningssamarbete har gått ut (2012-10-11), mötet hålls fredag 7 december på Högskolan Väst. Avsikten är att samlas kring ett gemensamt projekt med delprojekt där vi kan arbeta vidare med en ansökan om forskningsmedel 2013.
9. Uppdrag

Mammor som kulturtolkar – en förstudie.
På uppdrag av Folkhälsokommittén vid Västra Götalandsregionen genomförs 2012 en förstudie om mammor som kulturtolkar (skoldoula). Syftet är att kartlägga förutsättningarna för ett pilotprojekt i VG-regionen. Förstudien består av två delstudier, den första består av en kunskapsöversikt och den andra är en kvalitativ studie där somalisk- och arabisktalande mammor till barn i skolåldern intervjuas om behov av stöd för deras barn men även deras egna resurser. Projektledare är FD Margaretha Herrman. Övriga medverkande är Emmie Wallin, Leona Johansson Bunting och Monica Eriksson. En slutrapport över förstudien skall vara klar per oktober 2012.

Ledarutvecklingsprogram Mölndals stad
Högskolan Väst genomför hösten 2011 och våren 2012 en uppdragsutbildning i form av ett ledarutvecklingsprogram för 65 chefer inom Mölndals stad. Innehållet i programmet förenar teori (salutogenes) och praktik med fokus på ledarskap och medarbetarskap och hur detta kan förenas med utveckling av hälsa på arbetsplatsen. Totalt omfattar uppdragsutbildningen 15 heldagar. Därutöver har en utbildning riktad till Nämndledamöterna för Vård och omsorg genomförts i september 2012. Kursledare är Jan Winroth och Monica Eriksson.
10. Nätverk

Som ett led i att koordinera ett nätverk av nationella forskare inom salutogenes arrangerades Dialog Salus 2011. Ett nationellt nätverk för forskare och praktiker bildades, SAL-SE. Sedan tidigare drivs Nätverket för hälsa på arbetsplatsen, ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan ledare i olika positioner. Det här nätverket är särskilt värdefullt för oss med tanke på Högskolans AIL-profil. Centret deltar aktivt i det internationella nätverket, IUHPE Global Working Group on Salutogenesis (GWG-SAL) som idag leds av professor Bengt Lindström tillika ordförande i Vetenskapliga Rådet, Trondheims universitet.
11. Websida/databas

Föreståndaren har tidigare tjänstgjort vid Folkhälsans Forskningscentrum i Helsingfors. Där ansvarade jag för uppbyggnad och utveckling av en särskild websida inkl. databas i salutogenes, där man samlar kunskap om det salutogena perspektivet på hälsa och välbefinnande och samtidigt relaterar detta till hälsofrämjande. Det är en webresurs särskilt riktad till forskare men även tillgänglig för övriga intresserade. Det är fri tillgång till websidan/databasen. Den introducerades internationellt sommaren 2010 vid Världskongressen i hälsofrämjande i Geneve och har rönt ett stort såväl nationellt som internationellt intresse. Högskolan Väst köpte 2011 in websidan/databasen. Jag är fortsättningsvis ansvarig webredaktör och vetenskapligt ansvarig för att bygga upp den och utveckla den inom ramen för Centrum för Salutogenes. Websidan blir särskilt användbar för skolans studerande men också för personalen vid Högskolan Väst. Arbetet med layout, översättning till svenska och att lägga in material pågår. Högskolan avser att öppna den egna websidan i oktober 2012 under adressen www.salutogenes.hv.se.

Tillbaka till topp