Vetenskapligt Råd


Vetenskapligt Råd är ett rådgivande organ med ansvar för utveckling av Centrets verksamhet. Rådet består av fem externa ledamöter, adjungerad ledamot samt föredragande. I enlighet med Riktlinjer för Centrumbildningar skall ett Vetenskapligt Råd inrättas bestående av externa ledamöter med god vetenskaplig kompetens och djupa insikter i ämnesområden relevanta för Centrumbildningen, i detta fall folkhälsovetenskap, arbetslivsforskning, vårdforskning, hälsopromotion och salutogenes. Rådets uppgift är att säkra vetenskaplig kvalitet, förankring och progression. Detta sker bl.a. genom att ge rekommendationer till Styrgruppen om forskningsstrategier och forskningsplaner samt utarbeta och följa upp indikatorer på forskningskvalitet. Rådet följer utvecklingen på internationell och nationell nivå och fungerar som kommunikationskanal till Centret.

Vetenskapliga rådet sammanträder två gånger per år. Under året som gått har Rådet diskuterat vision för Centret, utarbetat en arbetsordning för dess verksamhet samt diskuterat framtida forskningsprojekt och forskningssamarbete.


bengt_319_01 berit_lundman_bild_142

ewa_wigaeus_tornqvist_151

geir_arild_espnes_215  gunnar_aronsson_253

Professor Bengt Lindström
HV och NTNU, NO

Professor emerita Berit Lundman  
Umeå Universitet

Professor Ewa  Wigaeus Tornqvist
Hälsohögskolan Jönköping

Professor Geir Arild Espnes
NTNU, NO

Professor Gunnar Aronsson
Stockholms universitet


       


Prefekt Eva Brink
Professor
Adjungerad medlem
Högskolan Väst

eva_brink_4553


Monica Eriksson 
PD, Docent
Föredragande och
Föreståndare för Centret
Högskolan Väst

monica_eriksson_130